AKTUÁLNE VÝZVY

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

Posted by: thomasdexter
Oblasť: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Malé a stredné podniky, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Samospráva, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.

Podporované oblasti:

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Malé a stredné podniky

Zaradenie výzvy

Operačný program: Program rozvoja vidieka

Špecifický cieľ: 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Kód výzvy:

45/PRV/2020

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení
  • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa)
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromným pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
  • štátu

Oprávnené aktivity:

  • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a a biotických škodlivých činiteľov
  • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou
  • príprava plôch na zalesnenie: spočíva vodstraňovaní, uhadzovaní, príp. pálení haluziny, v odstraňovaní buriny, výseku krov a nežiaducich drevín. Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je: odstraňovanie a uhadzovanie haluziny
  • zalesňovanie: zahŕňa aj nákup reprodukčného materiálu lesných drevín, použitie hydrogélov, hnojív prispievajúcich k lepšiemu ujatiu sadeníc
  • oplocovanie kultúr: zahŕňa aj materiálové náklady

Výška dotácie

Celková alokácia je:

3 000 000 €

Min. výška oprávnených výdavkov:

10 000 €

Max. výška oprávnených výdavkov:

400 000 €

Miera podpory:

100 %

Podanie žiadosti do:

Do vyčerpania financií