AKTUÁLNE VÝZVY

Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami 2020

Posted by: thomasdexter
Oblasť: Malé a stredné podniky, Prešovský kraj
Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa
 • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP
 • Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu
 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • Stredne vysoká technologická úroveň
 • Výroba chemikálií a chemických produktov
 • Výroba elektrických zariadení
 • Výroba strojov a zariadení i. n.
 • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
 • Reprodukcia záznamových médií
 • Výroba výrobkov z gumy a plastu
 • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
 • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
 • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
 • Výroba potravín
 • Výroba nápojov
 • Výroba textilu
 • Výroba odevov
 • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
 • Výroba papiera a papierových výrobkov
 • Tlač a reprodukcia záznamových médií
 • Výroba nábytku
 • Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 • Informačné služby
 • Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
 • Výstavba budov
 • Inžinierske stavby
 • Špecializované stavebné práce
 • Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
 • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • Ostatné osobné služby

Výška dotácie

Indikatívna alokácia:

•   10 000 000 €

•   Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €

•   Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 €

Časový harmonogram:

•   Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 5. 2020

•   Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca