Získanie dotácie

Dotacievychod.sk > Získanie dotácie

Získanie dotácie

predstavuje určitý proces

1. Vyplnenie žiadosti o dotáciu

Vyplnenie online, alebo písomnej žiadosti o dotáciu.

2. Zabezpečenie všetkých povinných príloh

Zvyčajne sa týkajú potvrdení o tom, že ako podnikateľ alebo obchodná spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na poistnom do Sociálnej poisťovne, všetkých zdravotných poisťovní, nedoplatky voči Daňovému úradu, Okresného súdu v sídle Krajského súdu, že nebol na spoločnosť vyhlásený konkurz a nezačaté reštrukturalizačné opatrenie.

Potvrdenie z Inšpektorátu práce, že sme nikdy neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania, potvrdenie z banky o vedení podnikateľského účtu na firmu, súbor čestných vyhlásení, výpis z obchodného registra, potvrdenie o ustanovení štatutárnych zástupcov a ďalšie, ktoré sú presne špecifikované v konkrétnej výzve.

Pri stavebných prácach musí byť vydané stavebné rozhodnutie. Pri podnikateľských projektoch sa často vyžaduje aj potvrdenie z banky, že v čase podávania projektu máme peniaze, ktoré sú povinné ako finančná spoluúčasť.

Toto sa môže urobiť aj úverovým prísľubom z banky, finančnou zábezpekou tretej osoby, ktorá nám požičia peniaze, alebo zmluvou o budúcej zmluve o poskytnutí úveru.

3. Niekedy sa vyžaduje

Aby pred samotným predložením žiadosti o dotáciu malo by prebehnúť verejné obstarávanie na konkrétne veci z rozpočtu, prípadne urobený prieskum trhu, ktorý sa v čase získania dotácie musí aktualizovať a urobiť ešte raz, aby sa preukázateľne splnil účel efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov z verejných zdrojov.

4. Následne sa projekt predloží na hodnotenie

Následne sa projekt predloží na hodnotenie konkrétnemu ministerstvu alebo štátnemu orgánu, ktorý je zodpovedný za prideľovanie dotácii.

V prípade, že je potrebné doplniť ešte niektoré prílohy ku žiadosti budeme vyzvaní na ich doplnenie.

5. Rozhodovanie a pridelovanie dotácií

Rozhodovanie o pridelení dotácie spravidla trvá od 3 až 6 mesiacov, čiže aktivity projektu by sme si mali naplánovať ideálne na predpokladaný termín po schválení dotácii.

Následne sa zverejní zoznam schválených dotácii a zhruba do 1 mesiaca dôjde k podpisu dotačnej zmluvy.

6. Dotácie sa prideľujú tromi základnými formami

Dotácie sa prideľujú tromi základnými formami a to:

  • predfinancovaním – peniaze nám prídu po podpise zmluvy cca do 2 týždňov,
  • priebežné financovanie – peniaze nám prichádzajú vo viacerých čiastkach po splnení priebežného predkladania faktúr a úhrad za jednotlivé položky v rozpočte projektu.
  • refundácia – najprv zrealizujeme projekt a následne nám budú vyplatené jednotlivé čiastky na základe faktúr a úhrad.

Častokrát ide o kombináciu všetkých troch spôsoboch financovania projektov, práve pre ich efektívnosť a kontrolovateľnosť výdavkov.

7. Po zrealizovaní projektu

Následne po zrealizovaní projektu a jeho všetkých aktivít nastáva obdobie, kedy je potrebné celý projekt vyúčtovať či už finančne alebo vecne, čo znamená vydokladovať propagáciu projektu, fotodokumentáciu projektu a splnenie kritérii, ktoré sme si v projekte zaumienili, že ich náš projekt zmení alebo vylepší.

Volá sa to odborne dopad projektu a jeho indikátory. To je napríklad, že na začiatku projektu máme 1 zamestnanca a vplyvom projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, Indikátory môžu byť nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne napr. zlepšenie služieb cestovného ruchu – postavením a sprevádzkovaním informačného centra a iné.

Indikátory sú pre každý projekt iné, keďže niekedy sú povinné konkrétne a niekedy si ich môžeme stanoviť z ohľadom na konkrétny projekt.

Dotazník klienta

Vzhľadom na to, že výzvy na dotácie sa neustále vyhlasujú a uzatvárajú pripravili sme pre Vás dotazník, ktorý nám bude slúžiť na to, aby sme pre Vás následne vyhľadali vhodný spôsob získania dotácie na mieru pre Vaše podnikanie.

Stále máte otázky?