AKTUÁLNE VÝZVY

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty

Posted by: thomasdexter
Oblasť: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nórsky finančný mechanizmus

Špecifický cieľ: 1. Active citizen fund

Kód výzvy:

ACC_BF 01

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • právnické osoby založené na Slovensku, alebo v jednom z prispievateľských štátov

Oprávnené aktivity:

  • príspevky – cestovné granty v rámci tejto výzvy sa poskytujú na krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi
  • oprávnenými výdavkami sú tie výdavky, ktoré súvisia:s aktivitami zameranými na posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom
    s hľadaním projektových partnerov pred alebo počas prípravy projektovej žiadosti, vývojom takéhoto partnerstva a spoločnou prípravou projektovej žiadosti s partnerom z prispievateľského štátu
    so sieťovaním, výmenou, zdieľaním a prenosom poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi  subjektmi  zo  Slovenska a subjektmi  z  prispievateľských štátov a/alebo medzinárodnými organizáciami

Výška dotácie

Celková alokácia je

50 000 €

Maximálna výška grantu

5 000 €

Miera podpory

100 %

Podanie žiadosti do

Do vyčerpania financií