AKTUÁLNE VÝZVY

Výzva programu Šport 2020

Posted by: thomasdexter
Oblasť: Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Prešovský kraj, Samospráva
Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, usporadúvaním športových podujatí a podobne.

Podporované oblasti:

Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, usporadúvaním športových podujatí a podobne.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy

Operačný program: Dotácie Prešovský kraj

Špecifický cieľ: 1. Dotácie Prešovský kraj

Kód výzvy:

PSK1/2020

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji
  • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, ako je vymedzené v Čl. II. VZN č. 57/2017 v platnom znení
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK

Oprávnené aktivity:

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru
  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí
  • Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru

Výška dotácie

Celková alokácia

224 600 €

Min. výška dotácie na žiadosť

1 000 €

Max. výška dotácie na žiadosť

10 000 €

Miera podpory

80 %

Podanie žiadosti do

30.6.2020